Raahe huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

Raahe toimii yhdessä asukkaidensa kanssa kestävän elämäntavan luomiseksi. Raahe on sitoutunut Hiilineutraali Kunta (Hinku) -ohjelmaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Raahe huolehtii luonnostaan ja ympäristöstään. Kaavoituksella ja muilla ohjaavilla keinoilla säästetään riittävästi lähiluontoa, joka tuo myös kuntalaisille viihtyisyyttä ja hyvinvointia.

• varmistetaan laadukas kaavoituspolitiikka, joka ottaa lähiluonnon huomioon säilyttäen sitä riittävästi.

• edistetään hankkeita, joissa asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan tulevia alueita ja niiden ympäristöä. Pidetään huolta, että asukkaita aidosti kuullaan.

• säästetään ranta-alueet kuntalaisten virkistyskäyttöön

• mahdollistetaan ihmisille valinnanvapaus löytää kotipaikka myös luonnon keskeltä haja-asutusalueilta samalla kun pyrimme tiivistämään jo nykyisiä rakennettuja keskustaajama-alueita kaupunkimaisimmiksi

• mahdollistetaan tuulivoiman rakentaminen huolellisesti harkituille paikoille ottaen huomioon ihmisten asuinpiiri ja alueen luontoarvot.

• edistetään vaihtoehtojen lisäämistä liikkumiseen: lähijunayhteyden ja uusien sähköautojen latauspisteiden lisäksi tarvitsemme Raahessa biokaasun ja bioetanolin jakelupisteitä sekä joustavaa ja toimivaa lähijoukkoliikennettä.

• kehitetään ja ylläpidetään laadukasta retkeily-, kävely- ja pyöräilyverkostoa.

• edistetään ilmastonmuutoksen torjuntatoimia Raahessa kuntalaisia osallistamalla ja auttamalla, ei pakottamalla ja rankaisemalla.

Tutustu tarkemmin Vihreiden lähijuna-aloitteeseen: https://www.raahenvihreat.fi/2021/01/19/vihreat-peramerenkaari-lahijunaan/

Raahe satsaa koulutukseen, kulttuuriin ja harrastustoimintaan

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä. Raahessa pidetään kiinni siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita. Pidetään huoli siitä, että Raahessakin kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Raahe tarjoaa kulttuuria kaikille vauvasta vaariin. Vapaaehtois- ja harrastuspohjalta tuotettu kulttuuri on kaupungin suola.

• varmistetaan Raaheen takaisin saatu korkeakoulutus ja pyritään monipuolistamaan koulutustarjontaa.

• taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus turvalliseen ja terveelliseen lähikouluun.

• varmistetaan jokaiselle koululaiselle ja opiskelijalle on viivytyksetön pääsy tukipalveluiden pariin tarpeen ilmetessä. Ketään ei jätetä yksin eikä pudoteta matkasta.

• laajennetaan kirjastopalvelujen kattavuutta mm. omatoimikirjastojen aukioloaikoja lisäämällä. Tiivistetään myös yhteistyötä lähikuntien kirjastoautojen kanssa.

• turvataan tasapuolisesti hyvät harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella.

Raahe huolehtii hyvinvoinnista ja terveydestä

Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Raahe panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.

Raahe toimii aktiivisesti sote-uudistuksen valmistelussa varmistaen Raahen laadukkaiden palveluiden säilymisen ja kehittämisen.

Raahe hyvinvointikuntayhtymän osakaskuntana:

• kehittää helpommin lähestyttäviä sosiaalipalveluita, joista jokainen voi käydä matalalla kynnyksellä kysymässä apua ja neuvoja elämäntilanteeseensa

• torjuu lapsiperheköyhyyttä tarjoamalla erityistä tukea pienituloisille perheille.

• huolehtii lastensuojelun riittävistä resursseista, jotta yhdellä sosiaalityöntekijällä ei ole liikaa asiakkaita. Maksimimitoitus on 30 lasta / sosiaalityöntekijä.

• varmistaa mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja toimivuuden. Tällä hetkellä liian moni joutuu odottamaan kestämättömän pitkään hoitoonpääsyä.

Raahe hoitaa työllisyyttä ja taloutta

Kestävä taloudenpito turvaa ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa. Raahen taloustilanne on tällä hetkellä haastava.

Raahe varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen. Raahe ei pelkää investoida tulevaan kasvuun. Raahe suunnittelee ja valmistelee investointinsa huolella ja tulevaisuuden toimintakykyä ja hyvinvointia kasvattaen.

Paras tulos ei aina synny Raatihuoneen kokoushuoneessa vaan asukkaiden kanssa. Raahessa kuntalaiset otetaan aktiivisemmin mukaan kuntatalouden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

• otetaan käyttöön osallistava budjetointi.

• haastetaan varsinkin säästöjä etsittäessä kuntalaiset mukaan keskusteluun ja valmisteluun

• kokeillaan rohkeasti uusia tapoja järjestää ja tuottaa palveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

• investoidaan tulevaisuuteen haastavinakin aikoina.

• vahvistetaan Raahea yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Otetaan huomioon erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset sekä yksinyrittäjät.

• sitoudutaan vahvasti työllistämisen kuntakokeiluun.

• näytetään kuntaorganisaationa esimerkkiä vastuullisena työnantajana ja ymmärretään, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parhaimmat palvelut kuntalaisille ja yrityksille.

• toimitaan esimerkkiä näyttäen organisaationa siten, että rekrytoinneissa Raaheen hakevat alansa parhaat osaajat ja asiantuntijat.

Raahen päätöksenteko on läpinäkyvää ja kuntalaisia osallistavaa

Raahe toimii kuntalain hengessä, ja osallistaa ja aktiivisesti kannustaa kuntalaisiaan osallistumaan päätöksenteon eri vaiheissa.

• varmistetaan päätöksenteon sujuvuus: oikeat päätökset oikeaan aikaan

• varmistetaan päätöksenteon laatu: käytettävissä ovat aina paras asiantuntemus ja osaaminen

• arvioidaan päätöksenteon vaikutuksia jo valmisteluvaiheessa mm. yritysvaikutusten arvioinnin lisäksi lapsivaikutusten arvioinnilla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla.

• lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä: Raahe informoi kuntalaisia vireillä olevista keskeisistä asioista avoimesti ja tarjoaa kuntalaisille kanavan esittää mielipiteitä ja osallistua.

• pidetään huolta, että asukkaita aidosti kuullaan ja kuunnellaan.