Lasten ja nuorten hyvinvointi on voimakkaasti yhteydessä vanhempien koulutustasoon,
työmarkkina-asemaan ja toimeentuloon. Joka kahdeksas suomalainen lapsi elää
vähävaraisessa perheessä.

Köyhyys rajoittaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja opiskella, sekä altistaa
koko perheen stressille ja mielenterveysongelmille.

Monessa kaupungissa ollaan parhaillaan laatimassa koko kaupungin kattavaa
lapsiperheköyhyyden torjunnan toimenpideohjelmaa. Ohjelma pyrkii lisäämään
virkahenkilöiden ja päättäjien ymmärrystä lapsiperheköyhyyden vaikutuksista ja
ehdottaa uusia toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi.

Raahessa on tarvetta samanlaiselle toimialat ylittävälle ja syrjäytymistä
ennaltaehkäisevälle ohjelmalle. Ohjelma auttaisi raahelaisia päättäjiä ja virkahenkilöitä
kiinnittämään kokonaisvaltaisemmin huomiota lapsiperheköyhyyden vähentämiseen ja
tukisi lastensuojelun tarpeen vähenemistä varhaisella puuttumisella.

Yllä olevan johdosta esitän, että Raahen kaupunki ja Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä yhteistyössä selvittää toimialarajat ylittävän
lapsiperheköyhyyden torjunnan toimenpideohjelman laatimista.

Seppo Sorvari
varavaltuutettu, Vihreät